DERS 1

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 1:  SIRALAMA (порядковые числительные)

               ÖRNEK

               SÖZLÜK

Rusça ’da sıra sayıların  (порядковые числительные) sıfat yapısı vardır, dolayısıyla niteledikleri kelimenin cinsine, tekil/çoğul, haline göre değişmektedir.

ÖRNEK:

Benim ilk ödüllerim bunlar.

Э́то мои́ пе́рвые награ́ды. (1. hal)

İlk derslerden sonra, basit cümleleri oluşturabilirsiniz.

По́сле пе́рвых уро́ков, вы смо́жете составля́ть просты́е предложе́ния. (2.hal)

Öğretmen ilk derse hazırlanıyor.

Учи́тель гото́вится к пе́рвому уро́ку. (3.hal)

Onlar ilk torunu sabırsızlıkla bekliyorlardı.

Они́ с нетерпе́нием жда́ли своего́ пе́рвого вну́ка. (4.hal)

Genç öğretmen ilk öğrencilerle tanışıyor.

Молода́я учи́тельница знако́мится со свои́ми  пе́рвыми учени́ками. (5.hal)

Biz ilk başarılarımız hakkında sevinçle sizlere bilgi aktarıyoruz.

Мы с ра́достью сообща́ем вам о на́ших пе́рвых успе́хах. (6.hal)

SIRA SAYILARIN ASAL SAYILARLA BİRLİKTE KULLANIMI:

Rusça ‘da sıralama kullanırken bazı durumlarda sadece sıra sayıları, diğer durumlarda ise önce asal sayı, arkasında da sıra sayı gelme durumu vardır.

SADECE SIRA SAYILARI KULLANMA DURUMU:

1.-20.; 30.; 40.; 50.; 60.;70.;80.;90.;100.; 1000. V.S.

ÖRNEK:

İlk ziyaretçi (er.c.)/ ilk ziyaretçi (d.c.)

пе́рвый посети́тель/ пе́рвая посети́тельница

20. ziyaretçi (er.c.) / 20. ziyaretçi (d.c.)

двадца́тый посети́тель/ двадца́тая посети́тельница

100. ziyaretçi (d.c.) / 100. ziyaretçi (d.c.)

со́тый посети́тель/ со́тая посети́тельница

CÜMLEDE SIRA SAYISI İSİMLE BİRLİKTE HALDE ÇEKİMLENİYOR.

ASIL SAYILARI + SIRA SAYILARI KULLANMA DURUMU:

 21.-29.; 31.-39;… 101.-….. V.S

21. ziyaretçi (er.c.) / 21. ziyaretçi (d.c.)

два́дцать пе́рвый посети́тель/ два́дцать пе́рвая посети́тельница

31. ziyaretçi (er.c.)/ 31. ziyaretçi (d.c.)

три́дцать пе́рвый посети́тель/ три́дцать пе́рвая посети́тельница

101. ziyaretçi (er.c.)/ 101. ziyaretçi (d.c.)

сто пе́рвый посети́тель/ сто пе́рвая посети́тельница

CÜMLEDE ASIL SAYISI YALIN HALDE KALIR VE DEĞİŞMEZ, FAKAT SIRA SAYISI İSİMLE BİRLİKTE HALDE ÇEKİMLENİYOR.

SÖZLÜK:

1. пе́рвый (pervıy)

2.второ́й (ftaroy)

3. тре́тий (tretiy)

4.четвёртый (çitvörtıy)

5.пя́тый (pâtıy)

6.шесто́й (şıstoy)

7.седьмо́й (sidmoy)

8.восьмо́й (vasmoy)

9.девя́тый (divâtıy)

10.деся́тый (disâtıy)

11.оди́ннадцатый (adinatsatıy)

12.двена́дцатый (dvinatsatıy)

13.три́надцатый (trinatsatıy)

14.четы́рнадцатый (çitırnatsatıy)

15.пятна́дцатый (pitnatsatıy)

16.шестна́дцатый (şısnatsatıy)

17.семна́дцатый (simdatsatıy)

18.восемна́дцатый (vasimnatsatıy)

19.девятна́дцатый (divitnatsatıy)

20.двадца́тый (dvatsatıy)

30. тридца́тый (tritsatıy)

40.  сороково́й (sarakavoy)

50.  пятидеся́тый (pitidisâtıy)

60. шестидеся́тый (şıstidisâtıy)

70.  семидеся́тый (simidisâtıy)

80. восьмидеся́тый (vasmidisâtıy)

90.  девяно́стый (divinostıy)

100.  со́тый (sotıy)

200. двухсо́тый (dvuhsotıy)

300. трёхсо́тый (tröhsotıy)

400. четырёхсо́тый (çitıröhsotıy)

500.  пятисо́тый (pitisotıy)

600. шестисо́тый (şıstisotıy)

700. семисо́тый (simisotıy)

800.  восьмисо́тый (vasmisotıy)

900.  девятисо́тый (divitsotıy)

1000. ты́сячный (tısiçnıy)