DERS 19

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 19 :    KİŞİ ZAMİRİ ( 2. HAL)

                   İŞARET ZAMİRİ (2. HAL)

                    AİTLİK (İYİLİK) ZAMİRİN (2. HAL)

                    SIFAT (2. HAL)

                    EK +2. HAL BLOK

2. halin kişi zamirleri «нет» kelimesi (gerektiği zamanın çekiminde) veya 2.haline ait olan eklerinden biri olmadan kullanılmaz.

1.H                   2.H

Я                МЕНЯ́ (minâ)

ТЫ            ТЕБЯ́ (tibâ)

ОН             НЕГО́ (nivo)

ОНА          НЕЁ (niyo)

МЫ            НАС (nas)

ВЫ            ВАС (vas)

ОНИ          НИХ (nih)

2.haline ait olan birkaç ek:

ИЗ-ЗА( İZZA) МЕНЯ́  – benim yüzümden

ДЛЯ (dlâ) МЕНЯ́ -  benim için 

БЕЗ (biz/bis) МЕНЯ́  - bensiz , ben olmadan

ОТ (at) МЕНЯ́ - benden uzaklaşmak (bazı fillerden sonra kullanılır)

ДО (da) МЕНЯ́ - benden  önce ; (e- kadar)

ПО́СЛЕ (posle) МЕНЯ́ -  benden sonra

О́КОЛО (okala) МЕНЯ́ -  benim yanımda, benden yakın

У  (u) МЕНЯ́- bende, benden

 

İŞARET ZAMİRİ  2. Hal

Eril cinsi:                   э́того (etava)

Dişil cinsi:                 э́той (etay)

Orta cinsi:                э́того (etava)

Çoğul:                        э́тих (etih)

 

                2. hal aitlik zamiri

                    ERİL CİNSİ ve ORTA CİNSİ           DİŞİL CİNSİ             ÇOĞUL

BEMİM         МОЕГО́(maivo)                       МОЕ́Й(mayey)         МОИ́Х (maih)

SENİN         ТВОЕГО́ (tvaivo)                    ТВОЕ́Й  (tvayey)       ТВОИ́Х (tvaih)

ONUN (ER.C.)  ЕГО́ (yivo)                           ЕГО́ (yivo)                 ЕГО́ (yivo)

ONUN (D.C.)    ЕЁ (yiyo)                                ЕЁ (yiyo)                  ЕЁ (yiyo)

BİZİM               НА́ШЕГО (naşiva)              НА́ШЕЙ (naşey)       НА́ШИХ (naşıh)

SİZİN               ВА́ШЕГО (vaşiva)              ВА́ШЕЙ (vaşey)        ВА́ШИХ (vaşıh)

ONLARIN         ИХ (ih)                                   ИХ (ih)                         ИХ (ih)

 

Sıfat 2. Hal

Soru: nasıl? Hangi? Kaçıncı?

Eril cinsi                како́го (kakova)

Dişil cinsi              како́й  (kakoy)

Orta cinsi              како́го (kakova)

Çoğul                      каки́х (kakih)

 

Not: Cümlede sıfat sorusu var ise hemen arkasından isim gelir.

                               1.tip                                                      2.tip

Eril cinsi    ОГО   кра́снОГО (krasnava)      ЕГО        си́нЕГО (siniva)

Dişil cinsi   ОЙ    кра́снОЙ (krasnay)           ЕЙ          си́нЕЙ (siney)

Orta cinsi  ОГО   кра́снОГО (krasnava)      ЕГО        си́нЕГО (siniva)

Çoğul          ЫХ     кра́снЫХ (krasnıh)           ИХ          си́нИХ (sinih)

 

1.H                                        2.H

Росси́я - Rusya                 из Росси́и (vrasii) –Rusya’dan

Ту́рция - Türkiye             из Ту́рции (turtsıi) – Türkiye’den

Герма́ния -Almanya       из Герма́нии (girmanii) –Almanya’dan

Фра́нция- Fransa            из Фра́нции (vafrantsıi)- Fransa’dan

А́нглия - İngiltere           из А́нглии (vanglii) –İngiltere'den

Путеше́ствие - gezi       из путеше́ствии (putişestvii) – Gezi'den

 

SIRALAMA FORMÜLÜ : ek- soru (sıfat sorusu + isim) -   kişi zamiri- işaret zamiri- aitlik zamiri – sıfat - isim

 

Örnek:

1. Benim yüzünden.

Из-за меня.

2. Senin için.

Для тебя́.

3. Eski arkadaşım olmadan.

Без моего́ ста́рого дру́га.

4.  Lezzetli yemeğinizden sonra.

По́сле ва́шего вку́сного обе́да.

5. Bu yüksek binanın yanında.

О́коло э́того высо́кого зда́ния.

6. Küçük çocuklarımız için.

Для на́ших ма́леньких дете́й.

7. Bu büyük hastaneye kadar.

До э́той большо́й больни́цы.

8. Hangi durağının yanında?

О́коло како́й остано́вки.

9. Hangi firma için?

Для како́й фи́рмы?

10. Bu zor sınavdan sonra.

По́сле э́того тру́дного экза́мена.